KVKK

KVKK

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Uğur Toka Göz Sağlığı Medikal Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (İşbu metin kapsamında “Hastane” olarak anılacaktır) olarak, Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde Uğur Göz Hastanesi ile irtibatı bulunan İlgili Kişi konumundaki sizin (“İlgili Kişi”) kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılması hususunda bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) hazırlanmıştır.

1. Hastane Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamak durumundayız. Söz konusu bilgiler, her durumda 6698 sayılı Kanun’da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun şekilde toplanmaktadır. Sizlerden topladığımız kişisel verilerin işlenme amaçları dâhilinde bilgiler arasında aşağıdaki hususlar yer alabilir:

– Adınız, Soyadınız,
– T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,
– Doğum yeriniz ve doğum tarihiniz,
– Cinsiyetiniz,
– Adresiniz,
– Telefon numaranız,
– E-posta adresiniz,
– Hastane tarafından size özgülenen hasta numaranız,
– Ödeme ve faturalama bilgileri ve sair finansal verileriniz,
– Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
– Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik verileriniz,
– Patoloji testine tabi tutulmanız gerekirse genetik verileriniz,
– Muayene, röntgen ve tomografi verileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sağlık verileriniz,
– Hastanemizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
– Web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz,
– E-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

2. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, 5. maddede yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sorunsuz
sunulabilmesi ve bu kapsamda hastanemizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanır. Toplanan kişisel verileriniz Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde kişisel verileriniz, her türlü sözlü (her türlü beyan vb.), yazılı (testler, iş başvuru formu, iletişim formları, hasta onam formu vb.) ya da elektronik ortam aracılığı ile çağrı merkez ile yapılan görüşmeler, beyan ettiğiniz kimlik belgeniz, internet sitesi, sosyal medya alanları, kurumumuz internet sitesi, mobil uygulamalar vasıtasıyla ve mevcut kamera kayıt sistemleri ile toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Şartları

Kanun’a göre aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
1- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
2- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
3- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
4- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 5- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
6- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
7- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3.a. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenme Şartları

Kanun’un 6. Maddesine göre özel nitelikli kişisel veriler, “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.“ Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Yukarıda sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Hastane tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Hastane tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Hastane tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Hastane’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,Hastane’nin ve işbu Hastane ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

• Hastane ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, hastalar, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Hastanemiz ve/veya Hastanemize bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli olan çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
• Hastane işlerinin yürütüldüğü veya Hastane’ye bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari güvenliklerinin temini,
• Kamera görüntülerinin depolanması Hastane işlerinin yürütüldüğü veya Hastane’ye bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,213 sayılı Vergi
Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 29399 sayılı Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli önlemlerin alınabilmesi,
• Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
• Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
• Hastanemiz ve Hastane’ye bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiksel ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Hastane ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
• Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
• Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
• Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
• Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,
• Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım, medikal malzemelerinin temini gibi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi

6. İşlenen Kişisel Verilerinizin Ne Amaçla ve Kimlere Aktarılabileceği

Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin aktarılması ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Veri Aktarım Alıcı Grupları” ve “Yabancı Ülkelere Aktarılacak Bilgiler” başlıkları altında yer almaktadır. Kurumumuzun idari ve ekonomik işlerinin yerine getirilmesi, Kurumumuza ait binalarda fiziksel güvenliğin sağlanması ve denetimi, hukuki, mali ve idari uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali, hukuki ve idari işlerin yerine getirilmesi amaçları doğrultusunda; ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği şu kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır:

• Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezlerine,
• Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması kapsamında özel sigorta şirketlerine,
• Sosyal Güvenlik Kurumuna,
• Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine,
• Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne,
• Türkiye Eczacılar Birliğine,
• Adli makamlara,
• Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğunuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara,
• Sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz sağlık kuruluşuna,
• Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere,
• Olası hukuki ihtilaf durumunda, yasal olarak veya bir sözleşme kapsamında sır saklama yükümlülüğünde olan Hastane avukatlarına, vergi danışmanlarına ve denetçilerine, danışmanlık alınan üçüncü şahıslara,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve resmi mercilere,
• Faturalandırmanın işverene yapılacak olması durumunda iş yeri hekimine,
• Aldığınız hizmetlerin devamlılığı açısından yasal sınırlar çerçevesinde Hastane iştirakleri ve bağlı ortaklıklarına,
• Mevzuata uygun bir şekilde, almakta olduğunuz hizmetler, tamamlayıcı hizmetler, yeni hizmetler vb. hususlarda bilgi vermek amacıyla toplu SMS ve e-posta gönderimi sağlayan iş ortaklarımıza.

7. İşlenen Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin aktarılması ile ilgili detaylı bilgiler VERBİS’te “Veri Aktarım Alıcı Grupları” ve “Yabancı Ülkelere Aktarılacak Bilgiler” başlıkları altında yer almaktadır. Yurtdışına verileriniz aktarılırken güvenli ülke olarak kabul edilmiş ülkelere aktarılmaktadır. Verilerinizin aktarılması medikal ihtiyaç temini amacıyla yapılmakta olup KVKK 9. maddesine göre bu işlem yapılmaktadır.

8. İşlenen Kişisel Verilerinizin ile İlgili Kanuni Haklarınız ve Kullanım Şekli
8.a. Kanuni Haklar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) kapsamında ilgili kişi olarak Tanımlanan kişisel verileri işlenen gerçek kişilere("İlgili kişi") veya bu kişilerin yasal temsilcilerine, KVKK’nın 11. Maddesi'nde kişisel verileriyle ilgili bilgi edinme hakkına ilişkin talepte bulunma hakkı düzenlenmiştir.

KVKK’nın 11. Maddesi
(1)Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

KVKK'nın 13. Maddesine göre ilgili kişi, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin taleplerini Hastane’ye ilettiği takdirde Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ'in 6. Maddesi uyarınca tarafımıza ulaştığı tarihten en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Ancak Tebliğ'in 7. Maddesine göre işlem ayrıca bir maliyet gerektirirse ücret alınacaktır.

8.b. Başvuru Hakkının Kullanımı

Başvuru Yöntemi: Şahsen Başvuru
Başvurunun Yapılacağı Adres: Şazibey Mh. Stad Cd. No:15 Onikişubat/Kahramanmaraş    
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanun Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.    

Başvuru Yöntemi: İadeli Taahhütlü Posta    
Başvurunun Yapılacağı Adres: Şazibey Mh. Stad Cd. No:15 Onikişubat/Kahramanmaraş    
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Zarfın üzerine“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuru Yöntemi: Noter Vasıtasıyla Tebligat    
Şazibey Mh. Stad Cd. No:15 Onikişubat/Kahramanmaraş    
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuru Yöntemi: Elektronik Posta Yoluyla    
Başvurunun Yapılacağı Adres: [email protected]
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: E-Posta ileti konusuna“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuru Yöntemi: Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla    
Başvurunun Yapılacağı Adres: [email protected]
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Eposta ileti konusuna “Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:
-Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
-Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
-Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
-Talep konusu.

Uğur Göz Hastanesi

 
 

 

 

Randevu İçin

0 (344) 235 44 44

Uğur Göz Hastanesinde alanında uzman doktorunuzdan randevu almak çok kolay!

Randevu Al